مبدل های حرارتی

لوله های حرارتی

انرژی های تجدیدپذیر

احتراق

تهویه مطبوع

توربین های حرارتی

تبدیل انرژی و ذخیره سازی

ترمودینامیک

نرم افزارهای مرتبط

روش های افزایش انتقال حرارت

مدلسازی و روش های آزمایشگاهی

انتقال حرارت در نفت و گاز

انتقال حرارت و محیط زیست

جریان های دو و چند فازی

نرم افزارهای مرتبط مدیریت انرژی، انرژی های تجدیدپذیر

روش های اندازه گیری شاخص های سیال، حرارت و جرم

روش های عددی دینامیک سیال، انتقال حرارت و جرم

آموزش جریان سیال، انتقال حرارت و جرم

جریان و انتقال حرارت سیالات غیر یونی

جریان سیال در صنایع

اصول انتقال جرم

محیط های متخلخل

نفوذ مولکولی

انتقال جرم بین فازی

ضریب نفوذ گازها و مایعات

برج های تقطیر و استخراج

فناوریهای نوین و پدیده های انتقال مومنتم، حرارت و جرم